કુલ પૃષ્ઠ અવલોકનો

શુક્રવાર, 24 ઑગસ્ટ, 2012

Inaugeration of dossier


Prof. Varish Alvi, veteran Urdu writer and critique,inaugurating 'Dossier', a little magazine published by Jati Nirmula Samity in Manibai Hall, Ahmedabad. On his left Valjibhai Patel, Dalit leader and on right side is Manishi Jani, leader of Navnirman movement and one of the compilers of first collection of Dalit poems in Gujarati and editor Raju Solanki. D. 14 December, 1997.                                                                                      Dog

                                                                              when I see him
                                                                              standing in the urinal
                                                                              Sacred thread entwined on his ear
                                                                              in my mind emerges
                                                                              an image of a dog
                                                                              pissing
                                                                              with its hind leg lifted

                                                                                (from Dossier)


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો