કુલ પૃષ્ઠ અવલોકનો

શુક્રવાર, 21 ડિસેમ્બર, 2012

hindu hit (हिन्दु हित)

''hindu hit ki baat karega vahi desh pe raj karega'.' (हिन्दु हित की बात करेगा) listen these words carefully. they say, ''baat karega'' (बात करेगा)  hindu hit ki sirf baat karega. hindu hit me kam karega aisa nahi kaha!

2 ટિપ્પણીઓ: